En god start

Å begynne i barnehagen er et stort skritt for barn og foreldre. Vi møter barn og foreldre med varme og respekt, og vi inviterer til å bli kjent med oss og barnehagen i god tid før første dag. Vi gir tett oppfølgning den første tiden, der omsorg er en viktig forutsetning for trygghet, lek og læring.

Trygghet og tilknytning

I Norlandia møter barn og foreldre varme og nærværende voksne.For at barn skal kunne ta til seg ny kunnskap, utforske, undre og tenke kreativt, er det en forutsetning at de opplever å være trygge. Vi bygger vår kunnskap om verdien av tilknytning for barns utvikling på forskning og utviklingspsykologiske teorier.

Barn og foreldre møtes av en av personalet som hjelper til å skape den første trygge basen. Forskning viser at små barn må bli imøtekommet og forstått av en voksen som det kjenner seg knyttet til. Alle barn kjenner seg sett, hørt og bekreftet.

Kunnskap og Innovasjon

Vi skaper opplevelse av undring og oppdagelser i alle situasjoner, og åpner for kreative idéer så ofte som mulig. En meningsfull dag fylles med magiske opplevelser, humor og vennskap i et sterkt og inkluderende fellesskap. Barn skal trives og vokse hos oss, fra den dagen de går inn gjennom porten til den dagen de begynner på skolen. Hvert barn skal få bli den beste versjonen av seg selv! Sammen med trygge voksne får barna støtte til å møte nye utfordringer.

Besøksdager

Vi legger til rette for at barn og foreldre skal bli kjent med barnehagen før de starter. Det gjør at både foreldre og barn lettere kan føle trygghet i barnehagen og kan gi en lettere tilvenning.

Forberelser

Pedagogisk leder kontakter foreldrene for en  samtale som skaper grunnlag for en best mulig start i barnehagen. Barnehage og hjem utveksler informasjon, avklarer roller og gjør avtaler for introduksjonsperioden. Vi setter opp et foreldremøte i juni for foreldre som har barn som får plass i hovedopptaket.

Barnets første tid i barnehagen

Vi tilpasser tidsrammene etter barnets behov. En god start organiseres slik at nye barn blir kjent med dagsrytmen og barnegruppen Lengden på introduksjonsperioden tilpasses og avtales med foreldrene, med utgangspunkt i barnets opplevelse av trygghet.

Et godt samarbeid mellom foreldre og barnehagen er viktig for en trygg tilknytning og en god start!

Vi ønsker dere velkommen til oss!